ctverce jako logo

Úvod

Jsem znalec v oborech ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví - stavby obytné. Zároveň jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Ve své praxi se zabývám zpracováváním znaleckých posudků (ocenění nemovitostí, kvalita staveb a stavebních prací), prováděním přejímek dokončených staveb (bytů, domů), prováděním stavebně technických průzkumů a pasportizací.

Zkušenosti:

Nabízím bohaté zkušenosti z 40-tileté praxe při realizaci staveb. Do současnosti jsem zpracoval více než 2700 znaleckých posudků. Jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Oblast působnosti:

V rámci své činnosti působím v těchto oblastech ČR: Praha, Středočeský a Jihočeský kraj. Po dohodě i ostatní oblasti ČR.

Jazykové vybavení:

Němčina - plynně

.

ZNALECKÁ ČINNOST

V rámci znalecké činnosti vypracovávané posudky se týkají především oceňování nemovitostí a posuzování kvality staveb a stavebních prací.

Ocenění nemovitostí je možné provést tržní (např. majitel nemovitosti chce vědět jakou hodnotu má nemovitost, kterou vlastní) nebo dle platné vyhlášky (potřebné při dědickém řízení, prodeji atd.).

V rámci znalecké činnosti také provádím odbornou asistenci při přejímkách nemovitostí (nově postavené domy, byty apod.) nebo stavební dozor v průběhu stavby.

.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY

Stavebně technické průzkumy provádím ve spolupráci s kolegy ze spolupracující firmy www.stepro.eu. Stavebně technické průzkumy jsou široká oblast činností mezi které patří:

Stavebně technický průzkum se týká především starších objektů a obvykle předchází projekční činnosti při přestavbách, nástavbách či rekonstrukcích.

Na základě řádně provedeného (v rozsahu odpovídajícímu velikosti objektu a zamýšlenému záměru) stavebně technického průzkumu je možné určit skutečně potřebný rozsah zásahů do stávajících konstrukcí a možnost jejich dalšího využití. Tím investor předchází případným nedorozuměním a nedodržení termínů.

Kvalitně provedený stavebně technický průzkum šetří Vaše finance a čas.

.

PASPORTIZACE

V současné době vzniká velké množství nových staveb a probíhá velké množství rekonstrukcí a modernizací stávajíchích staveb, případně zajištění staveb nebo stavebních jam.

Průběh výstavby či rekonstrukcí a modernizací může mít vliv na sousední stávající objekty i na komunikace, po kterých jezdí staveništní doprava a probíhá zásobování. Na stávajících stavbách se můžou objevit nezávažné trhlinky, ale i závažnější poruchy, které mohou ovlivnit statiku stavby.

Pasportizace objektů se týká stávajícíh objektů dotčených stavebními pracemi, dále také komunikací v okolí stavby (chodníky, vozovka).

Pasportizace se provádí před začátkem stavebních prací, kdy se zdokumentuje stávající stav objektů a komunikací. Další pasportizace (repasportizace) se provádí po skončení stavebních prací, kdy se porovná nový stav se stavem před počátkem stavebních prací.

Během pasportizace se provádějí místní šetření a prohlídky, pořizuje se zápis a fotografická dokumentace, na jejichž základě se vypracuje zpráva.


ctverce jako logo

Kontakt

Osobní:
Ing. Petr Procházka
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
Datová schránka:
uwfy3yp
E-mail:
Ing. Petr Procházka
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
obory: ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví - stavby obytné
Ing. Petr Procházka - STAPOS
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
Č. autorizace: 4556
Copyright © 2011 - 2018 Ing. Petr Procházka